Nổ hũ online | Đăng ký nhận thưởng 150K

nổ hũ online tổng quan về Khoa Dược - Xét Nghiệm

Ngày cập nhật: 27/07/2021

1. Chức năng

- Tham mưu giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo tốt công tác đào tạo và lập kế hoạch đào tạo hàng năm, quản lý tốt nguồn nhân lực hoạt động trong khoa, đảm bảo các tổ bộ môn thực hiện đúng qui chế chuyên môn giảng dạy theo chương trình khung của Bộ GD – ĐT và Bộ Y tế.

- Giúp Ban Giám Hiệu quản lý việc sử dụng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất giảng dạy hiệu quả và hợp lý.

- Thực hiện quản lý chất lượng đào tạo cho trường, đặc biệt cho chuyên ngành Dược và Xét nghiệm đúng theo qui chế đào tạo.

2. Nhiệm vụ

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng trở xuống, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu của xã hội, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho cá nhân và cho xã hội.

- Phối hợp với Hội đồng Khoa học - Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho ngành Dược và Xét nghiệm một số ngành có liên quan đến khoa phụ trách hoặc các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Quản lý chất lượng đào tạo, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức biên soạn giáo trình môn học do Hiệu trưởng phân công.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất bổ sung trang thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học.

- Tư vấn cho Trưởng, phó khoa là các tổ trưởng bộ môn. Trưởng, phó khoa có nhiệm vụ tham gia các buổi giao ban với Ban Giám Hiệu và các phòng ban định kỳ hàng tháng hoặc các cuộc họp do Ban giám hiệu chịu tập.

- Quản lý giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa quản lý theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Tổ chức cho giảng viên, giáo viên tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho giáo viên khoa.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên của khoa.

- Chỉ đạo các tổ bộ môn trực thuộc khoa tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy lý thuyết, thực hành. Đề xuất kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học, dụng cụ và hoá chất phục vụ cho thực hành phù hợp với các chuyên ngành đào tạo, hỗ trợ cho công tác giảng dạy và học tập theo từng học kỳ và từng chuyên ngành đào tạo.

- Tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo và chịu sự quản lý về chất lượng của Ban Giám Hiệu.

- Phát hiện và bồi dưỡng cá nhân có nhiều năng lực trong công tác giảng dạy và NCKH của đội ngũ cán bộ giảng viên và giáo viên của khoa.

- Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động của khoa, trường theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Bán Giám Hiệu và Bộ - ngành quy định.

3. Quy định chung

Điều 1. Khoa Dược – Xét nghiệm là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, được thành lập theo quyết định số 04/QĐ-CĐYT, ngày 02/01/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Điều 2.Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu là trường Công lập được thành lập theo quyết định số 663/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trường trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ GD – ĐT và trường hoạt động theo điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo thông tư 14.

Điều 3. Điều hành Khoa Dược - Xét nghiệm là Trưởng Khoa, giúp việc cho Trưởng Khoa là Phó Khoa, các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn thuộc Khoa; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Khoa, Phó Khoa, các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn do Hiệu trưởng quyết định.

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: