Nổ hũ online | Đăng ký nhận thưởng 150K

nổ hũ online tổng quan về Khoa Y

Ngày cập nhật: 26/02/2021

1. Chức năng và nhiệm vụ

- Tổ chức và thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

- Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa Khoa, Bộ môn, giảng viên, giáo viên và nhà tuyển dụng, các bệnh viện, các trung tâm y tế nhằm xây dựng chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

- Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách.

- Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu ngày càng lớn mạnh, gắn kết với cộng đồng xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín và vị trí của Trường.

2. Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định những nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của Khoa Y.

Điều 2. Cơ sở pháp lý Khoa Y là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-CĐYT ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Điều 3. Quản lý điều hành Khoa Y là Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giúp việc cho Trưởng khoa là Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa.

3. Cơ cấu tổ chức

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: