Nổ hũ online | Đăng ký nhận thưởng 150K

nổ hũ online về Khoa Khoa Học Cơ Bản

Ngày cập nhật: 28/01/2021

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của các bộ môn thuộc Khoa.

- Quản lý cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên thuộc Khoa phụ trách.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa Khoa, Bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế vá đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức thuộc Khoa.

- Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách.

- Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu ngày càng lớn mạnh, gắn kết với cộng đồng xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín và vị trí của Trường.

2. Quy định chung

Điều 1. Khoa Khoa học Cơ bản là một đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu (BGH) Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-CĐYT ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Điều 2.Đơn vị chủ quản toàn diện và trực tiếp của Khoa Khoa học Cơ bản là Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Điều 3.Quản lý điều hành Khoa Khoa học Cơ bản là Trưởng khoa (hoặc Phó Trưởng khoa phụ trách), giúp việc cho Trưởng khoa là các Phó Trưởng khoa. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng khoa và các Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng quyết định.

3. Cơ cấu tổ chức

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: