Nổ hũ online | Đăng ký nhận thưởng 150K

nổ hũ online tổng quan phòng Công Tác HSSV

Ngày cập nhật: 01/10/2014

1. Chức năng

- Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của trường và của địa phương trong công tác HSSV; tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác HSSV vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác HSSV và đảm bảo cho HSSV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

- Quản lý HSSV về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức và lối sống cho HSSV. Cung cấp cho HSSV thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của HSSV.

- Giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, hành chính quản trị, tổng hợp và quản lý thiết bị trong Nhà trường.

- Tham mưu giúp cho BGH chỉ đạo tốt về các chính sách có liên quan đến HSSV.

- Phối hợp với các khoa, phòng và đặc biệt với Đoàn trường trong công tác HSSV

2. Nhiệm vụ

- Phổ biến các quy chế quản lý HSSV theo qui định của BGD&ĐT;

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS các nội dung khác;

- Tổ chức cho HSSV tiếp cận với Nhà trường: giới thiệu truyền thống và hoạt động của nhà trường; giới thiệu truyền thống và hoạt động nghề nghiệp được đào tạo.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” hàng năm vào đầu năm học mới.

- Tổ chức họp báo toàn trường theo định kỳ mỗi quý 1 lần (hoặc theo học kỳ).

- Tham gia tiếp nhận học sinh đầu khóa phối hợp với phòng đào tạo khi có chỉ đạo của Đảng ủy hoặc BCH.

- Quản lý hồ sơ HSSV, lập lý lịch trích ngang.

- Thông tin và xác nhận nhân thân của HSSV về các nghĩa vụ và quyền lợi: đối tượng chính sách, quân sự, lao động, vay vốn….

- Tổ chức lớp, công nhận ban cán sự lớp.

- Tổ chức thi đua cho HSSV trong học tập và rèn luyện: thi học sinh giỏi, thi sáng tạo tài năng trẻ, tuổi trẻ lập nghiệp…

- Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác.

- Theo dõi và hỗ trợ phát triển công tác đoàn thể trong HSSV./span>

- Đánh giá việc chấp hành pháp luật các nội quy, quy chế nhà trường của HSSV và thực hiện các biện pháp xử lý đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.

- Đánh giá việc chấp hành pháp luật các nội quy, quy chế nhà trường của HSSV và thực hiện các biện pháp xử lý đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.

3. Quy định chung

Điều 1 Phòng Tổ chức - Hành chính là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, được thành lập theo Quyết định số 25A/QĐ-CĐYT ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu. Phòng Công tác - Học sinh, sinh viên là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, được thành lập theo Quyết định số 25C/QĐ-CĐYT ngày 17 tháng 07 năm 2007 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Điều 2 Đơn vị chủ quản toàn diện và trực tiếp của Phòng Công tác - Học sinh, sinh viên là Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Điều 3 Điều hành Phòng Công tác - Học sinh, sinh viên là Trưởng phòng (hoặc phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách), giúp việc cho Trưởng phòng là các phó trưởng phòng, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và cán bộ, nhân viên trực thuộc phòng; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, các phó trưởng phòng, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn do Hiệu trưởng quyết định.

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: